Amaeth a'r Dyfodol

Mae Plaid Cymru’n cydnabod y cyfraniad enfawr y mae’r sector amaethyddol yn ei wneud i Gymru. Mae’r heriau niferus y mae’r sector yn eu hwynebu yn golygu ei bod yn bryd ffurfio cyddestun newydd i amaethyddiaeth yng Nghymru, gan ddechrau drwy roi gwydnwch ein ffermydd teuluol wrth galon dadeni’r diwydiant. Mae ailddyrannu ein system cymorth i ffermydd ar gyfer y cyfnod ar ôl Covid a Brexit yn rhoi cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i ni wneud y newidiadau pendant sydd eu hangen, gan ganolbwyntio ar gynaliadwyedd a chydweithio.

Rydyn ni’n cefnogi ffermwyr Cymru yn eu nod i fod yn un o’r sectorau ffermio mwyaf amgylcheddol gynaliadwy yn y byd.

Byddwn ni’n cyflwyno Bil Amaethyddiaeth i Gymru a fydd yn rhoi mwy o bwyslais ar les cyhoeddus fel datgarboneiddio, cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy, a mwy o fioamrywiaeth.

Rydyn ni hefyd yn cydnabod y ffaith, os yw ffermydd am fod yn amgylcheddol gynaliadwy, bod rhaid iddyn nhw fod yn economaidd gynaliadwy. Byddwn ni’n cyflwyno taliad cymorth sylfaenol er mwyn cynnig mwy o sefydlogrwydd economaidd i’r diwydiant. Bydd y gefnogaeth hon yn cael ei defnyddio i annog y safonau uchaf o iechyd y cyhoedd a iechyd a lles anifeiliaid, ac i hwyluso symudiad tuag at ffermio carbon isel a gwerth natur uchel.

Byddwn ni hefyd yn defnyddio buddsoddiad ehangach i gefnogi symudiad at ffurfiau mwy cynaliadwy ac amrywiol o ddefnyddio tir, gan gynnwys ffermio organig, amaethyddiaeth adfywiol, amaethgoedwigaeth, a ffermio cymysg.

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn ymrwymo i ddefnydd llawn o gyllid Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-20 yr Undeb Ewropeaidd erbyn 2023. Byddwn ni hefyd yn cadw ymrwymiad i’n dyraniad ni o gyllid tuag at yr hyn fyddai wedi dilyn y rhaglen, sef Rhaglen Datblygu Gwledig 2021-27. Byddwn ni’n comisiynu adolygiad annibynnol o effeithiolrwydd a gwerth am arian prosiectau’r Rhaglen Datblygu Gwledig hyd yma, a fydd yn llywio ein cynigion ar gyfer cefnogaeth i gefn gwlad yn y dyfodol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Amaeth, Cefn Gwlad a Thwristiaeth: darllen mwy