Lles Anifeiliaid

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid i adeiladu ar y lefel uchel o safonau lles anifeiliaid sydd eisoes ar waith yng Nghymru. Byddwn ni:

  • Yn gwella gwaith gorfodi a gweithredu gofynion trwyddedu mewn perthynas â sefydliadau bridio cŵn yng Nghymru, gan adeiladu ar adolygiad diweddar Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru o’r rheoliadau.
  • Yn gwella ar les ceffylau drwy weithredu ar rwymau ceffylau.
  • Yn adolygu’r maes gwerthu anifeiliaid anwes, gan ganolbwyntio’n benodol ar reoleiddio gwerthu anifeiliaid ar-lein.
  • Yn cyhoeddi cynigion tenantiaeth model ar anifeiliaid anwes mewn cartrefi cymdeithasol, ac yn gweithio i leihau rhwystrau rhwng perchnogion anifeiliaid sy’n ddigartref a llochesi digartref.
  • Yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu Codau Ymarfer statudol ar gadw anifeiliaid egsotig yng Nghymru.
  • Yn gwahardd cadw primatiaid fel anifeiliaid anwes.
  • Yn rhoi diwedd ar roi anifeiliaid anwes fel gwobrau.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,952 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Amaeth, Cefn Gwlad a Thwristiaeth: darllen mwy