Bysiau

Byddwn ni’n rhoi grym i awdurdodau lleol sefydlu eu cwmnïau bysiau ardal eu hunain. Bydd Trafnidiaeth Cymru’n sefydlu gweithredwr bysiau dan berchnogaeth y cyhoedd, a fydd yn barod i weithredu mewn unrhyw leoliad lle nad oes gweithredwyr masnachol yn cynnig contractau o ansawdd da.

Byddwn ni’n cyflymu datblygiad Awdurdodau Trafnidiaeth Rhanbarthol, gan amlinellu’n glir beth yw eu diben, eu trefniadau llywodraethu ac ariannol, ynghyd â’u cydberthynas gyda Thrafnidiaeth Cymru, awdurdodau lleol, a Llywodraeth Cymru. Er mwyn hwyluso cydweithio rhwng gwasanaethau, byddwn ni’n dod â gwaith comisiynu bysiau, tacsis a bysiau ynghyd, gan uno’r cyllidebau ar gyfer trafnidiaeth ysgolion, Grant Cymorth Gwasanaethau Bysiau, a ffioedd consesiwn.

Rydym yn cefnogi ail-reoleiddio gwasanaethau bysiau a byddwn yn archwilio opsiynau i gyflwyno’r ddeddfwriaeth sy’n ofynnol i ganiatáu datblygu system masnachfreinio bysiau yng Nghymru.

Yn ogystal, byddwn ni:

  • Yn ehangu gwasanaeth TrawsCymru fel gwasanaeth bysiau cenedlaethol sy’n gwasanaethu trefi mawr ledled y wlad, gan flaenoriaethu’r cymunedau hynny sydd heb gysylltiadau trên rheolaidd.
  • Yn cyflwyno gwasanaeth gwybodaeth mwy integredig ar gyfer teithwyr ag anableddau.
  • Yn sefydlu Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Gwella Gorsafoedd Bws i adlewyrchu’r biblinell fuddsoddi ar gyfer trenau.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymru Gysylltiedig: darllen mwy