Haneru’r teithiau â char erbyn 2030

Ein nod yw lleihau’r defnydd o geir i 50 y cant o bob taith erbyn 2030, gyda 30 y cant yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, 10 y cant yn cerdded, a 10 y cant yn beicio.

Er mwyn cyflawni’r lefel hon o newid, rydyn ni’n rhagweld symudiad sylweddol o ran buddsoddiad cyfalaf o ffyrdd i drafnidiaeth gyhoeddus. Rydyn ni am symud Cymru oddi wrth system sydd wedi’i dominyddu gan geir petrol, tuag at drafnidiaeth fwy cynaliadwy. Byddwn ni’n dyrannu o leiaf 50 y cant o wariant cyfalaf trafnidiaeth ar wella gwasanaethau bysiau a threnau.

Byddwn ni’n archwilio’r defnydd o rymoedd ariannol ac eraill i leihau’r defnydd o geir. Gallai mesurau gynnwys cyfyngu ar barcio yng nghanol dinasoedd, prisiau ffyrdd gwahaniaethol, gan gydnabod y cyd-destun gwahanol mewn cymunedau cefn gwlad. Byddwn ni’n cyflwyno targed ar gyfer lleihau traffig ffordd yng Nghymru, gyda cherrig milltir pum mlynedd, fel rhan o’r gofyniad cyfreithiol i gyflawni allyriadau carbon sero-net.

Tagfeydd yr M4

Mae Plaid Cymru’n gwrthwynebu cynnig Llywodraeth y Deyrnas Unedig, sy’n ddrud a niweidiol i’r amgylchedd, ar gyfer ffordd liniaru traffordd M4 i’r de o Gasnewydd. Byddai’r £1.6 biliwn y byddai hyn yn ei gostio yn cymryd lle llawer o brosiectau mwy teilwng, gan gynnwys gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru. Byddai’n niweidiol i’r amgylchedd, yn uniongyrchol i Forfa Gwent, ac yn anuniongyrchol drwy allyriadau carbon a llygredd. Ei effaith fyddai cynyddu cymudo â char ymhellach, a gwthio tagfeydd ar yr M4 yn nes at y gorllewin.

Gyda chwe chyffordd traffordd, ond dim ond un orsaf rheilffordd, mae angen mwy o orsafoedd ar Gasnewydd, ac nid mwy o draffig traffordd. Rydyn ni’n cefnogi argymhellion Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru gan yr Arglwydd Burns i ddiweddaru prif lein rheilffordd y de i ddarparu chwe gorsaf newydd a gwasanaeth cymudo gwell.

Byddwn ni’n datblygu cynllun seilwaith cynhwysfawr ar gyfer trydaneiddio cerbydau. Byddwn ni’n buddsoddi mewn rhwydwaith gwefru dan berchnogaeth y cyhoedd, gan gynnwys y genhedlaeth nesaf o bwyntiau gwefru cyflym iawn mewn gorsafoedd petrol ledled Cymru. Bydd ein cwmni ynni cenedlaethol yn sicrhau bod y grid ynni’n cadw’n gyfredol â’r galw ac yn sicrhau bod ein ceir trydan newydd yn cael eu pweru gan ynni lleol ac adnewyddadwy lle bo’n bosib.

Yn ogystal:

  • Erbyn 2025, byddwn ni’n hwyluso’r gwaith o greu parthau allyriadau isel yn Abertawe, Caerdydd, Casnewydd a Wrecsam, gan godi ffioedd ar gerbydau sydd ag allyriadau uchel. Bydd y rhain yn dod yn barthau allyriadau isel iawn erbyn 2027, ac yn barthau dim allyriadau erbyn 2030, gyda phob car petrol a disel wedi’u gwahardd o ganol trefi a dinasoedd dynodedig erbyn y dyddiad hwnnw.
  • Byddwn ni’n buddsoddi mewn seilwaith gwefru i annog pobl i ddefnyddio cerbydau trydan.
  • Bydd gofyn i awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus ddarparu pwyntiau trydaneiddio ym mhob maes parcio cyhoeddus, ac i reoleiddio i sicrhau bod darpariaeth mewn meysydd parcio preifat sydd â lle i fwy na 100 o gerbydau.
  • Byddwn ni’n rheoleiddio i sicrhau bod gan 10 y cant o bob gofod parcio mewn datblygiadau preswyl orsafoedd gwefru.
  • Byddwn ni’n sefydlu Gwasanaeth Cynghori Cenedlaethol i gynghori deiliaid tai ar osod pwyntiau gwefru domestig ar gyfer cerbydau trydan, a defnydd o ffynonellau gwefru ychwanegol fel paneli solar. Byddwn ni’n cefnogi gwefru cost-effeithiol yn y gweithle.
  • Byddwn ni’n gweithio gyda chyrff cyhoeddus i gwael gwared yn raddol â cheir petrol a disel o stoc gerbydau’r sector cyhoeddus erbyn 2025, ac ni fydd ceir petrol a disel masnachol ysgafn newydd yn cael eu prynu erbyn 2027.
  • Byddwn ni’n anelu i roi diwedd yn raddol ar werthu ceir a faniau newydd petrol a disel yn unig yng Nghymru erbyn 2027 – dair blynedd yn gynharach na gweddill y Deyrnas Unedig.
  • Byddwn ni’n archwilio cynigion ar gyfer priffyrdd a thwneli ar gyfer ceir trydan yn unig mewn ardaloedd â llygredd a thagfeydd uchel.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Trafnidiaeth: darllen mwy