Cysylltedd Digidol

Byddwn ni’n datblygu Strategaeth Cysylltedd Genedlaethol, gan gyfuno ein cynlluniau ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus werdd integredig gyda’n cynlluniau i wella band llydan.

Byddwn ni’n darparu band llydan gigabit cyflym iawn i bob cartref a busnes yng Nghymru erbyn 2026.

Bydd technoleg ddigidol well yn annog mwy o weithio gartref, newid sylweddol i batrymau teithio sy’n gallu lleihau allyriadau carbon, tagfeydd, a straen mewn llawer o achosion. Tan nawr, nid ydym wedi manteisio digon ar y potensial hwn. Serch hynny, mae cyfnodau clo Covid-19 wedi arwain at gynnydd mawr yn nifer y bobl sy’n gweithio gartref, ac wedi datgelu i lawer o gyflogwyr a gweithwyr beth yw’r manteision o ran amser ac arian.

Byddwn ni’n buddsoddi mewn rhaglen sylweddol i ddarparu hybiau gweithio o bell cyflym iawn, mewn cymunedau llai llewyrchus i ddechrau, i wasanaethu pobl nad yw eu hamgylchedd cartref neu eu hoffer yn addas ar gyfer gweithio o bell, ac ar gyfer cwmnïau sydd heb ddigon o ofod i’w holl weithwyr allu cadw pellter cymdeithasol.

Byddwn ni’n cymell llywodraeth leol i ymrwymo i brynu gwasanaethau band llydan ffibr llawn, fel ffordd o ddarparu sicrwydd o ran galw ac i annog buddsoddiad.

Byddwn ni’n datblygu cwmni rhwydwaith band llydan cenedlaethol yng Nghymru sy’n gydfuddiannol neu dan berchnogaeth y cyhoedd i fynd i’r afael â chysylltedd mewn rhannau o Gymru.

Byddwn ni’n newid y ddeddf gynllunio fel bod pob adeilad newydd yn cael eu hadeiladu â gallu band llydan gigabit o’r dechrau un.

Byddwn ni’n sicrhau mynediad gwell ar gyfer adeiladwyr ffibr at seilwaith presennol, ac yn newid y rheolau o ran caniatâd cynllunio, mynediad at dir, a defnydd o’r dechnoleg gloddio ddiweddaraf i gyflymu’r gwaith o’i gyflwyno.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymru Gysylltiedig: darllen mwy