Cymuned ryng-gysylltiedig o gymunedau

Mae gan Blaid Cymru weledigaeth o Gymru fel cymuned ryng-gysylltiedig o gymunedau gwydn, llewyrchus, iach, ac amgylcheddol gadarn. Bydd gwelliannau sylweddol i drafnidiaeth gyhoeddus yn chwarae rhan hanfodol yn ein cynlluniau adfywio ar gyfer Arfor a’r Cymoedd. Bydd y rhain yn cysylltu ein rhanbarthau a’n cymunedau sydd wedi’u datgysylltu, ac yn cynyddu eu potensial economaidd.

Y tu hwnt i gwblhau prosiectau ffordd sydd eisoes yng Nghynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru: Llif Prosiectau, ein nod yw creu system trafnidiaeth gyhoeddus integredig, gyda mwy o ddibyniaeth ar ffyrdd ecogyfeillgar o deithio. Byddwn ni’n datblygu amserlen genedlaethol, gan integreiddio gwasanaethau trên a bysiau, gyda safonau cenedlaethol ar gyfer amlder gwasanaethau, gan wneud teithio â thrafnidiaeth gyhoeddus yn bosib yn y rhan fwyaf o ardaloedd Cymru.

Er mwyn symleiddio a byrhau’r broses o wneud penderfyniadau trafnidiaeth mawr, byddwn ni’n cyhoeddi Strategaeth Drafnidiaeth a Chynllun Ariannu Trafnidiaeth Cenedlaethol, a fydd yn adlewyrchu ein blaenoriaethau newydd, erbyn diwedd 2021. Byddwn ni’n ceisio’r grymoedd perthnasol i gyflwyno ardoll cyflogres trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer cyflogwyr yng Nghymru. Bydd hyn yn cael ei ddefnyddio i ariannu trafnidiaeth gyhoeddus ecogyfeillgar.

Mae Plaid Cymru’n cefnogi ail-reoleiddio gwasanaethau bysiau, a byddwn ni’n cyflwyno’r ddeddfwriaeth sydd ei hangen i allu datblygu system fasnachfreinio bysiau yng Nghymru.

Byddwn ni’n ceisio datganoli grym dros dreth ffordd a threth danwydd a’r Ardoll Cerbydau Nwyddau Trwm fel bod modd i ni greu Ecoardoll newydd yn seiliedig ar ddefnydd o ffordd, argaeledd trafnidiaeth gyhoeddus yn lleol, ac allyriadau. Byddai hyn yn fwy amgylcheddol effeithiol a chymdeithasol gyfiawn.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,421 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Trafnidiaeth: darllen mwy