Teithio llesol a chymdogaethau 20 munud

Nid yn unig mae cerdded a beicio’n fwy amgylcheddol gynaliadwy na thrafnidiaeth modur, ond gallant hefyd fod yn rhan bwysig o fyw’n iach.

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru’n gweithio tuag at greu cymdogaethau 20 munud ym mhob un o’n trefi a’n dinasoedd, gan ddarparu mynediad cyfleus a diogel i gerddwyr i’r llefydd y mae angen mynd iddyn nhw a’r gwasanaethau mae pobl yn eu defnyddio bron bob dydd: trafnidiaeth gyhoeddus, siopa, ysgolion, parciau, a gweithgareddau cymdeithasol.

Byddwn ni:

  • Yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol osod targedau uchelgeisiol ar gyfer newid moddol, gan gynnwys cynyddu’r ddarpariaeth o lwybrau beicio yn sylweddol.
  • Yn gosod targed cenedlaethol y bydd 10 y cant o’r holl deithiau’n cael eu gwneud ar feic neu sgwter erbyn 2030.
  • Yn arddangos y potensial ar gyfer llwybrau beicio pellter hir ar hyd rhwydwaith ffyrdd strategol a phriffyrdd eraill sy’n ymestyn 15km o ganolfannau rhanbarthol sy’n denu traffig cymudwyr sylweddol, er enghraifft Aberystwyth, Bangor, Merthyr Tudful a Phontypridd.
  • Yn creu cymhellion i annog defnydd o e-feiciau, a sefydlu strategaeth ddiwydiannol i hyrwyddo’r gwaith o’u gweithgynhyrchu yng Nghymru.
  • Yn sefydlu dinas arddangos i ddangos beth yw potensial beiciau e-cargo o ran disodli faniau a lleihau cerbydau nwyddau trwm.
  • Yn darparu cyllid i Barc Rhanbarthol y Cymoedd ymestyn, cynnal a marchnata ei rwydwaith llwybr beicio sylweddol, a sicrhau bod twneli’r Rhondda ac Abernant yn dod yn atyniadau twristaidd pwysig. Byddwn ni hefyd yn ymchwilio i ddichonoldeb creu cyfleuster tebyg ar hyd y leiniau rheilffyrdd na chânt eu defnyddio yn yr hen faes glo yn y gogledd-ddwyrain.
  • Yn gwneud 20mya yn gyflymder diofyn ym mhob ardal adeiledig.
  • Yn cynnal ymchwiliad i fesurau y dylid eu cymryd i fynd i’r afael â’r 100 o farwolaethau a’r 1,000 o anafiadau difrifol sy’n digwydd bob blwyddyn o ganlyniad i ddamweiniau traffig yng Nghymru.
  • Yn sefydlu rhaglen i symud swyddfeydd y sector cyhoeddus i ganol trefi a dinasoedd ac i ffwrdd o ddatblygiadau y tu allan i drefi.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Trafnidiaeth: darllen mwy