Anabledd

Mae pandemig Covid-19 wedi gwaethygu problemau iechyd, cymdeithasol ac economaidd yr oedd pobl anabl eisoes yn eu hwynebu, ac wedi creu anawsterau a bylchau newydd mewn gwasanaethau i lawer. Mae Plaid Cymru’n ymroddedig i liniaru anawsterau a chael gwared â rhwystrau o’r fath drwy agwedd ryngblethol. Byddwn ni:

  • Yn sefydlu cynlluniau cyflogaeth cysgodol i bobl sydd angen amgylchedd mwy cefnogol i ddychwelyd i’r gwaith.
  • Yn gofyn i gyflogwyr gyhoeddi eu bwlch cyflog anabledd.
  • Yn sicrhau bod awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol yn darparu tai mwy addas i bobl anabl. Bydd gan bob ysgol fynediad priodol ar gyfer disgyblion sy’n gorfforol anabl.
  • Yn darparu cymorth gwell i bobl ag anawsterau dysgu, gan gynnwys cynyddu nifer y nyrsys arbenigol mewn lleoliadau ysbyty i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau wrth ddarparu gwasanaethau iechyd.
  • Yn gweithio gyda phobl ddall, pobl â golwg rhannol, pobl fyddar, a’r rhai sy’n profi colled clyw, y sefydliadau sy’n eu cynrychioli, a gweithwyr proffesiynol, i ddatblygu strategaethau cenedlaethol i sicrhau mynediad cydlynus a theg at wasanaethau.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb: darllen mwy