Mudwyr, Ffoaduriaid a Phobl sy’n Ceisio Lloches

Bydd Plaid Cymru’n cadw’r nod i Gymru ddod yn Genedl Noddfa, gan gynhyrchu strategaeth Ymfudo newydd i Gymru gyda chamau, amserlenni, a chyllideb glir. Rydyn ni’n ymrwymo i leddfu profiad mudwyr a phobl sy’n ceisio lloches. Bydd hyn yn cynnwys rhoi diwedd ar amodau ‘Dim Hawl i Arian Cyhoeddus’ ac yn cael gwared â’r ffioedd gofal iechyd i bobl nad ydynt yn ddinasyddion y Deyrnas Unedig yn GIG Cymru.

Byddwn ni’n gwneud plant a phobl ifanc mudol yn gymwys ar gyfer grantiau addysgol, gan gynnwys y Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Prydau Ysgol am Ddim, a’r Grant Amddifadedd Disgyblion. Bydd hyn yn rhoi mynediad i bob mudwr a pherson sy’n ceisio lloches at wasanaethau cyhoeddus pan fydd eu hangen arnynt.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,952 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb: darllen mwy