Menywod

Rydyn ni’n ymrwymo i sicrhau Cymru sy’n gyfartal rhwng y rhyweddau yn seiliedig ar gydraddoldeb canlyniadau, ac nid cydraddoldeb cyfle yn unig. Byddwn ni’n creu swydd ar lefel Cabinet – Gweinidog Cydraddoldeb a Grymuso Menywod – a fydd yn ymroddedig i weithredu argymhellion yr Adolygiad Cydraddoldeb Rhywedd yn llawn.

Nid yw’n dderbyniol bod y bwlch cyflog rhwng y rhyweddau’n dal i fod ar 14.5 y cant yng Nghymru. Byddwn ni’n ei leihau drwy gynyddu cyflog gweithwyr gofal cymdeithasol, dyfarnu cynydd cyflog termau real i weithwyr y GIG, rhoi diwedd ar gontractau dim oriau, a thrwy gynnwys cydbwysedd rhwng y rhyweddau mewn contractau caffael cyhoeddus.

Ein nod yw sicrhau Senedd â chydbwysedd o 50:50 rhwng y rhyweddau, gan gynyddu ar yr un pryd gynrychiolaeth pobl groenliw, pobl LHDT+, pobl anabl, a menywod dosbarth gweithiol. Byddwn ni’n gwneud system etholiadol y Senedd yn fwy cyfrannol mewn ffordd a fydd yn hyrwyddo cyflawni’r nod hon.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,424 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb: darllen mwy