Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Rydyn ni’n deall bod y term BAME yn aml yn ddadleuol, a bod perygl iddo symleiddio dwysedd ac amrywiaeth yr heriau a wynebir gan gysgodi grwpiau o fewn y term. Byddwn yn ymgynghori’n barhaus ar y termau a ffefrir.

Mae Plaid Cymru’n cydnabod bod anoddefgarwch hiliol, ethnig a chrefyddol yn systemig ac yn sefydliadol. Rydyn ni’n ymroddedig i drechu Islamoffobia, gwrth- Semitiaeth, agweddau gwrth-ymfudol, agweddau gwrth-Sipsiwn a Theithwyr Roma, a phob ffurf ar hiliaeth a rhagfarn mewn gwleidyddiaeth, yn ein plaid ni, ar ein strydoedd, ar-lein ac yn ein cyfryngau.

Byddwn yn creu ac yn gweithredu Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hil i Gymru, gan fwrw ymlaen gydag adroddiad manwl ac argymhellion yr Athro Ogbonna ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Ym maes addysg, byddwn ni’n mynd i’r afael â’r bwlch cyrhaeddiad rhwng plant o wahanol gefndiroedd cartref. Byddwn ni’n gweithredu argymhellion adroddiad Charlotte Williams ar Gymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, a Cynefin yn y Cwricwlwm Newydd.

Byddwn ni’n gweithio gyda Chyngor y Gweithlu Addysg a darparwyr hyfforddiant addysgu eraill i sicrhau bod athrawon yn cael eu hyfforddi ar bob cam yn eu gyrfa ym maes arfer gwrthhiliol, cymhwysedd diwylliannol, sut i adnabod ac ymateb yn effeithiol i hiliaeth, ac i ddatblygu amrywiaeth go iawn yn y cwricwlwm.

Yn ein gweithleoedd, byddwn ni’n cyflwyno arferion llunio rhestrau byrion dienw i’n prosesau, ac yn ei gwneud yn ofynnol bod y sector cyhoeddus yn ymgorffori’r rhain er mwyn dileu rhagfarn oherwydd manylion personol fel enw / cod post / dyddiad geni.

Byddwn ni’n hyrwyddo hyfforddiant gwrthhiliol fel rhagfarn ddiarwybod ac ystrydebu rhywedd. Bydd cynlluniau gweithredu cadarnhaol yn cael eu cyflwyno i baratoi pobl BAME i lwyddo mewn prosesau recriwtio, ac i fynd ymlaen i rolau rheoli. Rydyn ni’n ymrwymo i dargedau i gynyddu cynrychiolaeth BAME ar bob lefel o’r gweithlu. Byddwn ni’n cefnogi cyflogwyr i gydnabod ac i ystyried gwyliau crefyddol ac arferion crefyddol yn y gweithle.

Mewn bywyd cyhoeddus a gwleidyddol, byddwn ni’n cyhoeddi data ethnigrwydd mewn perthynas â bylchau cyflog, etholiadau, penodiadau cyhoeddus a chanlyniadau iechyd, ynghyd â gwella dulliau categoreiddio ethnigrwydd yng ngwaith cipio data cyrff cyhoeddus Cymru. Byddwn ni’n ariannu mwy o raglenni gwrth-hiliaeth, mentora a chysgodi, ac yn ymchwilio i ddiwylliant cyrff cyhoeddus a gwleidyddol ar bob lefel i nodi rhwystrau posibl. Byddwn ni’n annog pleidiau gwleidyddol a chyrff gwleidyddol a chyhoeddus yn agored i ystyried cymryd camau cadarnhaol cyfreithlon i sicrhau canlyniadau cyfartal sy’n adlewyrchu cyfansoddiad ethnig etholaethau.

Ym maes iechyd a thai, byddwn ni’n gweithredu argymhellion Grŵp Cynghori Covid BAME Llywodraeth Cymru, ac yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol i fynd i’r afael â’r anghenion tai a’r pryderon fforddiadwyedd sy’n benodol i gymunedau BAME.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb: darllen mwy