LHDT+

Mae Plaid Cymru’n ailddatgan ein hymrwymiad i sicrhau bod angen clywed a chadarnhau lleisiau a phrofiadau pobl LHDT+, a byddwn yn parhau i fod yn weithgar yn hyrwyddo hawliau LHDT+.

Ym maes addysg, byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i ysgolion gadw cofrestr o ddigwyddiadau bwlio’n ymwneud â rhywioldeb, i weithredu lle bo angen, ac i gynnwys disgyblion mewn mentrau gwrthfwlio.

Byddwn yn sicrhau bod cydberthnasau a phrofiadau’r gymuned LHDT+ – gan gynnwys cymunedau traws, anneuaidd, ac anrhywiol – yn cael eu cynnwys yn elfen statudol Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb y cwricwlwm newydd, ym mhob lleoliad ysgol, a bod hyfforddiant ar gael i athrawon.

Rydyn ni’n ymrwymo i hyrwyddo cynhwysiant LHDT+ drwy’r gymdeithas, gan gynnwys ym mhob gweithle.

Byddwn ni’n hyrwyddo cyfranogiad pobl LHDT+ mewn chwaraeon, fel rhan o ymdrechion ehangach tuag at ffyrdd iachach o fyw, ac yn gweithio gyda chlybiau a sefydliadau i fod yn draws-gynhwysol, ac i leihau ymddygiad homoffobaidd a rhywiaethol.

Byddwn ni’n parhau i frwydro dros gydraddoldeb i bobl draws. Ar ôl sicrhau cyllid rheolaidd i Glinig Hunaniaeth Rhywedd Cymru, bydd Plaid Cymru’n gweithio i wella’r ddarpariaeth ac i sicrhau mynediad prydlon at ei wasanaethau a’i gymorth.

Rydyn ni’n cefnogi diwygio’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd i gyflwyno proses syml, ddad-feddygol, sy’n seiliedig ar hunanddatgan ac sy’n unol ag arfer gorau yn rhyngwladol. Byddwn ni’n ceisio datganoli’r grymoedd sydd eu hangen i gyflwyno’r newid hwn, a byddwn ni’n amddiffyn hawliau pobl draws i barhau i ddefnyddio gwasanaethau a chyfleusterau yn unol a’u hunaniaeth rhywedd.

Byddwn ni’n parhau i gefnogi ymdrechion i gydnabod ac i amddiffyn pobl anrhywiol ac anneuaidd yn llawn rhag gwahaniaethu yn ôl y gyfraith.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,421 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb: darllen mwy