Grymoedd cyfiawnder

Ar ôl ugain mlynedd o ddatganoli, mae’n anghyson nad oes gan y Senedd reolaeth lawn dros faterion cyfiawnder troseddol. Byddwn ni’n pwyso am ddatganoli’r system cyfiawnder troseddol yn llawn – yr heddlu, carchardai, y gwasanaeth prawf a’r llysoedd – fel y gallwn greu system gyfiawnder fwy teg a chyfartal.

Rydyn ni’n cefnogi creu awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân yng Nghymru.

Drwy fod â rheolaeth dros gyfiawnder a heddlua yng Nghymru, bydd modd i ni ganolbwyntio ar yr agweddau unigryw hynny o gymdeithas Cymru sy’n arwain at gyfleoedd a heriau gwahanol i lunwyr polisi Cymru.

Mae anghydraddoldeb wedi’i adeiladu i galon ein system gyfiawnder. Ein nod fydd creu system cyfiawnder troseddol i Gymru sy’n canolbwyntio ar sefydlu mentrau cyfiawnder datrys problemau, sy’n mynd i wraidd troseddu ar gam cynnar, gan ganolbwyntio ar atal yn hytrach na dial.

Byddwn ni:

  1. Yn rhoi cyfrifoldeb i’r Cwnsler Cyffredinol ddod â’r swyddogaethau cyfiawnder amrywiol ac anghydlynus sydd gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd at ei gilydd.
  2. Yn gosod llwybr ar gyfer cyflwyno argymhellion y Comisiwn Cyfiawnder yng Nghymru, yn enwedig o ran creu awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,952 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb: darllen mwy