Plant

Byddwn ni’n adeiladu ar raglenni, fel Dechrau’n Deg, i fynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, ac yn blaenoriaethu trallod yn ystod plentyndod ac ymyrraeth gynnar. Byddwn ni’n gosod strategaeth genedlaethol glir i rymuso ac annog gwasanaethau cyhoeddus allweddol i ddarparu ymyrraeth effeithiol a chynaliadwy ar sail tystiolaeth.

Yn ogystal, byddwn ni:

  • Yn atal cwmnïau preifat rhag gwneud elw mewn cartrefi plant a gofal maeth.
  • Yn dod â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn rhan lawn o gyfraith Cymru.
  • Yn gwneud deddfau newydd i ddiogelu hawliau plant sy’n cael eu haddysgu gartref.
  • Yn sicrhau bod gan bob plentyn y dyfeisiau electronig sydd eu hangen arnynt i ddysgu gartref, a mynediad at y rhyngrwyd.
  • Yn gwneud diarddel disgyblion o’r ysgol yn hen hanes.
  • Yn gweithio gyda Mentrau Iaith a Chanolfannau Iaith i annog defnydd o’r Gymraeg ymhlith plant.

Byddwn ni’n cysoni buddsoddiad hirdymor mewn gwasanaethau gyda strategaethau hirdymor ar gyfer atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,952 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb: darllen mwy