Cyfiawnder Troseddol

Er bod newid trawsnewidiol yn anodd pan nad oes ganddon ni’r holl rymoedd angenrheidiol yng Nghymru, mae’n dal yn bosib gwneud ymyriadau ystyrlon. Bydd Llywodraeth Plaid Cymru:

  • Yn mynd i wraidd camddefnydd cyffuriau drwy raglenni arloesol fel Checkpoint Cymru.
  • Yn sefydlu Ystafelloedd Defnyddio Cyffuriau i bobl sefydlogi eu defnydd o gyffuriau.
  • Yn gwneud y broses adrodd am achosion o drais a cham-drin rhywiol mor syml â phosib, gan sicrhau bod ymchwiliad i bob digwyddiad a bod goroeswyr yn cael cynnig cefnogaeth gan Ymgynghorydd Trais Rhywiol Annibynnol.
  • Yn sicrhau bod gan bob dioddefwr a goroeswr fynediad at wasanaethau cwnsela wedi’u hariannu’n dda.
  • Yn anelu i ddeall a thaclo troseddu cyllyll drwy weithio gyda chlybiau ieuenctid, gweithwyr ieuenctid, ysgolion a grwpiau tebyg i wella gwasanaethau ieuenctid, a sicrhau bod clwb ieuenctid ym mhob tref.
  • Yn gweithio gyda chymunedau sy’n profi effaith waethaf troseddu casineb, er mwyn meithrin hyder cymunedau yn y system.
  • Yn ehangu ystod y cosbau cymunedol sydd ar gael i’r llysoedd eu defnyddio yn hytrach na chyfnodau yn y ddalfa.

I ategu’r polisïau hyn, bydd Llywodraeth Plaid Cymru’n creu Sefydliad Ymchwil Cyfiawnder Troseddol hyd braich, er mwyn gwreiddio arbenigedd academaidd ar gyfiawnder a diogelwch cymunedol yn y broses llunio polisi yng Nghymru.

Fel rhan o raglen ehangach i ddileu hiliaeth systemig, gan gynnwys yn y system cyfiawnder troseddol, byddwn:

  • Yn adolygu canlyniadau cyfiawnder troseddol anghymesur, ac effeithiolrwydd y broses gyfiawnder yn ymdrin â hiliaeth. Bydd yr adolygiadau hyn yn defnyddio Adroddiadau Lammy ac Angiolini.
  • Yn archwilio opsiynau o ran trosedd benodol bosib ar gyfer aflonyddu misogynistaidd a gwneud ymddygiad misogynistaidd yn drosedd casineb.
  • Yn gosod targedau i gael amrywiaeth ar feinciau ynadon ac yn yr heddlu, a chydweithio gyda chyrff fel y Gymdeithas Ynadon i ehangu’r gronfa o ymgeiswyr.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,421 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb: darllen mwy