Canser

Byddwn ni’n cyflwyno cynllun canser newydd i Gymru. Mae pandemig Covid-19 wedi arwain at ohirio rhaglenni diagnostig a sgrinio, ac mae perygl y byddwn ni’n rhoi sawl diagnosis o ganser yn hwyrach nag y bydden ni fel arall.

Byddwn ni’n blaenoriaethu’r gwaith parhaus o gyflwyno canolfannau diagnostig amlddisgyblaethol ledled Cymru, gan wneud mynediad at brofion diagnostig yn haws i gleifion ac i Feddygon Teulu.

Lle mae’r dystiolaeth glinigol yn cefnogi hynny, byddwn ni’n ehangu rhaglenni sgrinio ac yn sicrhau eu bod yn cael eu hyrwyddo’n gywir. Byddwn ni’n defnyddio unedau sgrinio symudol i fynd â’r gwasanaeth at y cymunedau anoddaf eu cyrraedd, ac yn sicrhau trosiant cyflym o ganlyniadau fel bod modd rhoi diagnosis o ganser yn gynharach.

Ar ôl rhoi diagnosis, byddwn ni’n sicrhau triniaeth gynharach, gan osod targedau mwy uchelgeisiol o’r diagnosis i’r driniaeth, yn seiliedig ar dystiolaeth glinigol am yr hyd priodol.

Ar gyfer cleifion sy’n cael diagnosis hwyr, byddwn ni’n ceisio rhoi opsiynau i gymryd rhan mewn profion clinigol i gael mynediad at driniaethau newydd addawol. Byddwn ni hefyd yn sicrhau mynediad blaenoriaeth at dechnoleg y sector preifat fel y ganolfan therapi pelydrau proton yng Nghasnewydd.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,956 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy