Deintyddiaeth

Mae llawer o bobl wedi methu gwasanaethau rheolaidd ac ataliol yn ystod argyfwng y coronafeirws. Gyda llawer o ardaloedd gwledig hefyd yn colli deintyddfeydd y GIG, bydd argyfwng iechyd y geg ar draws y genedl, lle bydd angen cymryd camau ar frys. Felly, byddwn:

  • Yn lansio ymgyrch recriwtio i ddenu deintyddion yn ôl i weithio i’r GIG, ac yn ail drafod contractau i wneud gwaith o’r fath yn fwy deniadol yn ariannol.
  • Yn adeiladu ar y penderfyniad i sefydlu Uned Hyfforddi ar gyfer y gogledd ym Mhrifysgol Bangor, er mwyn ei gwneud yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer hyfforddiant deintyddiaeth ar gyfer Cymru gyfan.
  • Yn adfer unedau deintyddion symudol ar gyfer cefn gwlad, gan ddod â gwasanaethau deintyddol i gymunedau sydd wedi cael anhawster yn eu cyrraedd yn y gorffennol.
  • Yn cynnal adolygiad o’r ffioedd deintyddol mae cleifion yn eu hwynebu, gan bennu i ba raddau mae hyn yn gweithredu fel rhwystr rhag cael triniaeth, ac yn ystyried ystod o opsiynau i ddisodli’r ffioedd hyn i annog pobl i fynd at y deintydd er mwyn atal pydredd dannedd yn nes ymlaen.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy