Mynediad at Ofal

Caiff anghydraddoldebau iechyd eu creu a’u gwaethygu pan fydd cymunedau’n methu â chael mynediad at wasanaethau gofal. Mae angen i ni feddwl yn ofalus ac yn greadigol am sut rydyn ni’n siapio ein gwasanaethau i addasu at anghenion y boblogaeth, yn hytrach na disgwyl i bobl ymdrechu i addasu i’r gwasanaeth, a’u beio nhw pan na allan nhw wneud hynny.

Mae Trafnidiaeth Gyhoeddus yn enghraifft amlwg o hyn – os nad oes llwybr bysiau yn mynd heibio i’r ysbyty, sut mae disgwyl i bobl heb gar deithio yno? Mae canoli gwasanaethau iechyd heb gynllunio ar gyfer yr angen hwn yn annerbyniol.

Mae Mynediad Ar-lein at wasanaethau yn gynyddol bwysig. Mae llawer o bobl eisoes wedi elwa ar y gallu i gael ymgynghoriad â’r Meddyg Teulu dros y ffôn, neu adnewyddu eu presgripsiwn ar-lein. Serch hynny, mae angen i ni sicrhau bod gan bob cymuned fynediad at y math hwn o dechnoleg, a’r sgiliau i’w defnyddio, ac na chaiff neb eu gadael ar ôl.

Byddwn ni’n creu cronfa arloesedd digidol i greu apiau therapiwtig digidol ar gyfer y prif gyflyrau iechyd, er mwyn rhoi’r Gwasanaeth Iechyd a Gofal Gwladol ym mhoced pawb erbyn 2025.

Ymhlith y meysydd eraill sydd angen eu hystyried mae pa mor hygyrch yw ein gwasanaethau gofal i gymunedau anabl, fel y rhai sydd â nam ar eu clyw neu eu golwg. Mae angen cymorth ar grwpiau fel y rhai ag anableddau dysgu i gael mynediad at wasanaethau, ac mae cymunedau fel y gymuned LHDT yn adrodd am brofiadau annymunol o gamddealltwriaeth a rhagfarn.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy