Cydraddoldeb yn Iechyd y Cyhoedd

Mae’r twf mewn disgwyliad oes yng Nghymru wedi arafu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae anghydraddoldebau iechyd wedi cynyddu. Mae modd gweld yn barod mai’r cymunedau tlotaf sydd wedi’u taro waethaf gan COVID-19. Mae gormod o bobl yng Nghymru yn cael eu hatal rhag gweithio, gofalu, a mwynhau bywyd oherwydd iechyd corfforol ac iechyd meddwl gwael.

Cydraddoldeb Iechyd fydd y nod i Lywodraeth Plaid Cymru – gyda chamau i wella mynediad at ofal i bawb, ac ehangu cyfleoedd ar gyfer ymarfer corff. Byddwn ni:

 • Yn annog mynd am dro a beicio, gan ganolbwyntio’n benodol ar hygyrchedd ar gyfer grwpiau anabl. Bydd buddsoddiad mewn pafinau gwell, cyrbiau isel, tai bach cyhoeddus a meinciau, ac mewn gwella hygyrchedd i’r cyhoedd at gyfleusterau fel parciau, a thrafnidiaeth gyhoeddus bysiau a rheilffyrdd. Bydd rheoliadau cynllunio i gefnogi hygyrchedd yn cael eu cryfhau.
 • Yn buddsoddi yn y Gwasanaethau Ieuenctid a Chanolfannau Ieuenctid ym mhob ardal – gan sicrhau eu bod yn cynnwys gweithwyr proffesiynol sy’n cynnig cyngor iechyd meddwl a chyngor iechyd rhyw.
 • Yn cynyddu mynediad at wasanaethau iechyd rhyw, a gwybodaeth, profion, a thriniaeth gynnar.
 • Yn gweithio gyda chyflogwyr mawr yn y sector cyhoeddus, fel y GIG a llywodraeth leol, i sicrhau bod gan staff fynediad at wasanaeth iechyd galwedigaethol a chyfleusterau hamdden a chwaraeon – a byddwn ni’n gweithio gyda darparwyr busnesau i weld sut gellir ehangu’r mynediad hwn i weithwyr busnesau bach a chanolig.
 • Yn ei gwneud yn ofynnol bod pob ysgol yn cyflawni’r gofyniad bod plant yn cael cyfle i wneud o leiaf ddwy awr o ymarfer corff yr wythnos.
 • Yn sicrhau bod sefydliadau ôl-16 yn darparu cyfleusterau chwaraeon a hamdden ac yn annog cyfranogiad gan fynychwyr.
 • Yn annog ac yn ehangu ar ragnodi cymdeithasol – fel garddio, cerdded a nofio – a byddwn yn hyrwyddo cyfranogiad mewn gweithgarwch cymunedol.
 • Yn annog bwyta’n iach drwy fonitro mynediad at fwyd iach yn y cymunedau mwyaf difreintiedig, gan sicrhau bod coginio ar y cwricwlwm, ac archwilio’r opsiwn o gyflwyno deddfwriaeth ar gyfer Treth Bwyd Sothach.
 • Yn fflworideiddio cyflenwad dŵr Cymru i greu lleihad o 25 y cant mewn ceudodau yn nannedd plant.

Byddwn ni’n anelu i roi diwedd ar drosglwyddo HIV yng Nghymru erbyn 2026. Byddwn ni:

 • Yn cynyddu mynediad at wasanaethau iechyd rhyw, gwybodaeth, profion, a thriniaeth gynnar.
 • Yn ariannu mynediad at broffylacsis cyn gysylltiad (PrEP).
 • Yn cefnogi addysg, ymchwil a grwpiau cymunedol sy’n brwydo yn erbyn AIDS.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy