Llywodraethu Gwell a Hawliau Cleifion a Gofalwyr

Byddwn ni’n cyflwyno Siarter Hawl i Ofal, a fydd yn gosod disgwyliadau cenedlaethol o ran amseroedd aros am driniaeth, a’n haddewid hirsefydlog i fod â gwasanaethau hanfodol fel mamolaeth ac achosion brys o fewn pellter rhesymol i gartrefi pobl.

Byddwn ni’n diwygio gwaith llywodraethu a rheoleiddio cyrff iechyd yng Nghymru, i roi mwy o bwyslais ar fod yn agored, ymgysylltiad a ffydd y cyhoedd, canlyniadau’r cleifion, a gwerth i’r cyhoedd. Mae angen bod yn fwy agored a thryloyw wrth gyhoeddi data a gwybodaeth am iechyd, a dylid ei roi ar gael yn hawdd i’r cyhoedd. Dylai cleifion a theuluoedd fod â hawl i gael gwrando ar bwyllgorau adolygu mewnol.

Mae angen eiriolwyr cleifion i helpu cleifion a gofalwyr i ymdrin a dal y GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill, fel nawdd cymdeithasol, addysg, awdurdodau lleol a darparwyr tai, i gyfrif.

Byddwn yn sefydlu corff rheoleiddio ar gyfer rheolwyr y GIG, a fydd yn gyfrifol am osod cymwyseddau a datblygiad proffesiynol i reolwyr y GIG, a bydd ganddyn nhw’r gallu i gosbi perfformiad gwael.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy