Chwe Mil yn Ychwanegol o Weithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol i Gymru

Bydd gan Lywodraeth Plaid Cymru gynllun pum mlynedd i recriwtio ac i addysgu 4,000 o nyrsys ychwanegol, 1,000 o feddygon, a 1,000 o weithwyr gofal iechyd cysylltiedig, fel ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol ac ati.

Bydd ein strategaethau ar gyfer y gweithlu yn edrych ar addysgu myfyrwyr gofal iechyd mewn ffordd sy’n darparu’r ymgynghorwyr a’r arbenigwyr fydd eu hangen arnon ni mewn ugain mlynedd. Bydd yr ymagwedd hon tuag at addysg o fudd i ddatblygiad gwasanaethau, ac yn denu’r myfyrwyr gorau a’r mwyaf disglair.

Yn ystod y pum mlynedd nesaf, byddwn ni’n cynnal sioeau teithiol ledled Cymru, a fydd yn gwasanaethu’r ddau ddiben o hyrwyddo bywydau mwy iach a hyrwyddo gyrfaoedd mewn gofal. Bydd hyn yn cynnwys mynd i ysgolion ac ymgysylltu â disgyblion.

Byddwn ni:

  • Yn gwella mynediad at ofal sylfaenol drwy archwilio cymhellion i Feddygon Teulu weithio mewn ardaloedd lle mae prinder. Byddwn ni’n creu mwy o swyddi cyflogedig meddygon teulu ac ymarferwyr nyrsio uwch mewn ardaloedd sy’n methu â denu gyda’r modelau meddyg teulu mwy traddodiadol.
  • Yn gwella ansawdd gofal drwy sicrhau bod gan staff iechyd a gofal cymdeithasol fynediad at Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus.
  • Yn sefydlu Strategaeth Cadw Nyrsys y GIG er mwyn atal y broblem niweidiol a drud bod staff nyrsio’n gadael.
  • Yn gwella gallu pobl, gan gynnwys grwpiau sy’n agored i niwed fel pobl â dementia a phlant ifanc, i gael mynediad at ofal yn Gymraeg. Byddwn ni’n cyflawni hyn drwy gynyddu nifer y gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol sy’n siarad Cymraeg, ac yn darparu cymorth ychwanegol i’r rhai sydd eisoes yn ein gweithlu er mwyn galluogi’r defnydd o’r Gymraeg yn broffesiynol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy