Iechyd Meddwl

Mae iechyd meddwl gwael yn gallu effeithio ar oddeutu chwarter y boblogaeth dros unrhyw gyfnod o ddeuddeg mis. Serch hynny, dim ond 11 y cant o gyllideb y GIG sy’n cael ei gwario ar wasanaethau iechyd meddwl. Dim ond un ymhob tri pherson â phroblemau iechyd meddwl sy’n cael triniaeth – a hyd yn oed ar gyfer y lleiafrif ffodus hwn, mae rhestrau aros hir. Rydyn ni’n ymrwymo i gynyddu’r adnoddau sydd wedi’u dyrannu i iechyd meddwl ac emosiynol bob blwyddyn dros y pum mlynedd nesaf.

Byddwn ni’n sefydlu rhwydwaith o Ganolfannau Lles Ieuenctid ar gyfer cymorth iechyd meddwl a chorfforol i bobl ifanc nad ydyn nhw’n ddigon sâl i fod angen triniaeth seiciatryddol uwch, ond y mae angen cymorth arnyn nhw. Byddwn ni’n gosod y Canolfannau hyn mewn trefi ledled Cymru sydd â chysylltiadau trafnidiaeth da, gyda’r nod o wneud y gwasanaeth mor hygyrch â phosib. Yn ogystal, byddwn ni:

  • Yn ehangu’r cymorth a gynigir i blant a phobl ifanc mewn gofal i 25 oed.
  • Yn darparu Therapi Ymddygiad Gwybyddol a therapïau siarad eraill yn ehangach.
  • Yn cynnwys adsefydlu a thrin y rhai sydd ag anhwylderau bwyta yn ein darpariaeth iechyd meddwl.
  • Yn sicrhau bod iechyd meddwl ac emosiynol yn cael ei blethu i graidd ymarfer iechyd, er mwyn helpu i gyfyngu ar y nifer o bobl sy’n mynd i’r ysbyty.

Mae’n rhaid hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol fel rhan hanfodol o iechyd y cyhoedd. Byddwn:

  • Yn hyrwyddo gwydnwch emosiynol a iechyd meddwl da mewn ysgolion a darparwyr addysg ôl-16 a chanolfannau ieuenctid.
  • Yn buddsoddi mewn nyrsys ysgolion a Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed.
  • Yn sicrhau bod cwnsela ar gael mewn gofal sylfaenol, a bod gan Feddygon Teulu fynediad at adnoddau lleol er mwyn cyfeirio pobl yn briodol.
  • Yn archwilio mynediad at wasanaethau iechyd meddwl fel rhan o wasanaethau iechyd galwedigaethol, ac yn chwilio am ffyrdd o wneud y cymorth hwn ar gael i bob cyflogwr.
  • Yn cynyddu addysg broffesiynol mewn Therapi Ymddygiad Gwybyddol a therapïau siarad eraill i gynyddu argaeledd y gwasanaeth hwn.
  • Yn chwilio am bob cyfle i annog buddsoddiad cymunedol mewn cyfleusterau chwaraeon y tu hwnt i gyllid gan y Llywodraeth.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy