Addysg Bellach

Byddwn ni’n cynnal adolygiad Gweinidogol o ddarpariaeth ôl-16, gan roi systemau ar waith i roi diwedd ar gystadleuaeth ddiangen mewn addysg ôl-16, a rhoi addysg alwedigaethol ar yr un sylfeini â dysgu academaidd yn yr ysgol a’r brifysgol.

Rydyn ni’n cefnogi proffesiynoli’r gweithlu Addysg Bellach. Drwy ddefnyddio deddfwriaeth bresennol, gallwn osod safonau proffesiynol a gofynion sylfaenol ar gyfer cymhwysedd athrawon Addysg Bellach. Byddwn yn blaenoriaethu denu a chadw’r darlithwyr proffesiwn deuaidd gorau yn yr ystafell ddosbarth.

Byddwn ni’n gweithredu argymhellion adroddiad ColegauCymru 2020, Addysg Bellach a Datblygu Dinasyddiaeth ar addysg alwedigaethol. Bydd rhwydwaith Colegau Addysg Bellach Cymru yn cael ei droi’n hybiau cymunedol ar gyfer cydweithio gyda busnesau ac awdurdodau lleol i greu marchnadoedd llafur lleol mwy cydlynol. Y flaenoriaeth gyntaf fydd gwella sgiliau a chymwysterau’r gweithlu mewn perthynas â gweithgareddau sylfaen yn y sectorau gofal, adeiladu ac amaethyddiaeth.

Byddwn ni’n creu Sefydliadau Technoleg ar safleoedd Addysg Bellach presennol. Bydd hyn yn cryfhau cydweithio rhwng busnesau a Sefydliadau Addysg Bellach, yn cefnogi cymhwyso arloesedd a thechnoleg newydd yn ymarferol, ac yn cryfhau cadwyni cyflenwi rhwng busnesau bach a chanolig a chwmnïau angor.

Yn ogystal, byddwn ni:

  • Yn sicrhau bod Cymru’n ymuno ag Arolwg o Sgiliau Oedolion y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, sef y PIAAC, ac yn gosod nodau mor fanwl ag yr ydyn ni’n ei wneud ar gyfer ysgolion yng nghyd-destun PISA.
  • Yn cynyddu gwerth ariannol y Lwfans Cynhaliaeth Addysg i £45 yr wythnos, a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr Addysg Bellach i £2,350 y flwyddyn – gan eu dychwelyd at lefelau canol y 2000au. Byddwn yn codi’r trothwy cymhwysedd ar gyfer y Lwfans Cynhaliaeth Addysg a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru fel nad oes yr un person ifanc mewn tlodi yn colli allan.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy