Addysg Uwch

Erbyn diwedd tymor y Senedd, rydyn ni’n anelu i sicrhau bod prifysgolion Cymru ymhlith y prifysgolion sy’n cael eu hariannu orau yn y Deyrnas Unedig, drwy wneud y canlynol:

  1. Cynyddu nifer y bobl sy’n astudio ym mhrifysgolion Cymru. Bydd denu mwy o fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru, ynghyd â chadw’r nifer presennol o fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig a thramor, yn arwain at gynnydd net yn y myfyrwyr cyffredinol.
  2. Cynyddu Buddsoddiad y Llywodraeth mewn Ymchwil a Datblygu.

Fel rhan o’i nod, bydd yn rhaid i’r buddsoddiad hwn helpu prifysgolion Cymru i godi yn y rhestrau byd-eang, ac felly cynyddu pa mor atyniadol ydyn nhw i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru sydd ar hyn o bryd â’u bryd ar brifysgolion yn Lloegr.

Yn gyfnewid am y buddsoddiad uwch hwn ym mhrifysgolion Cymru, byddwn yn mynnu rhaglen ddiwygio uchelgeisiol. Bydd hyn yn cynnwys mynd i’r afael â chostau cyflog cynyddol gweinyddu a rheoli mewn Prifysgolion, drwy osod meincnodau ar gyfer nifer y myfyrwyr i weinyddwyr, a gweinyddwyr i gyfadrannau ym mhrifysgolion Cymru. Mae’n rhaid i ni hefyd roi diwedd ar yr arfer gwarthus lle mae Is-Gangellorion yn talu cyflogau gormodol iddyn nhw’u hunain ac yn ecsbloetio telerau ac amodau staff ar lefelau is ar yr un pryd. Byddwn ni’n cynnal adolygiad o strwythurau llywodraethu ym mhrifysgolion Cymru i bennu a ydyn nhw’n addas at y diben, ac yn sicrhau bod swyddi ar y lefel uchaf yn cynrychioli amrywiaeth y dysgwyr maen nhw’n eu gwasanaethu.

Addysg: darllen mwy