Addysg Uwch

Erbyn diwedd tymor y Senedd, rydyn ni’n anelu i sicrhau bod prifysgolion Cymru ymhlith y prifysgolion sy’n cael eu hariannu orau yn y Deyrnas Unedig, drwy wneud y canlynol:

  1. Cynyddu nifer y bobl sy’n astudio ym mhrifysgolion Cymru. Bydd denu mwy o fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru, ynghyd â chadw’r nifer presennol o fyfyrwyr o’r Deyrnas Unedig a thramor, yn arwain at gynnydd net yn y myfyrwyr cyffredinol.
  2. Cynyddu Buddsoddiad y Llywodraeth mewn Ymchwil a Datblygu.

Fel rhan o’i nod, bydd yn rhaid i’r buddsoddiad hwn helpu prifysgolion Cymru i godi yn y rhestrau byd-eang, ac felly cynyddu pa mor atyniadol ydyn nhw i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru sydd ar hyn o bryd â’u bryd ar brifysgolion yn Lloegr.

Yn gyfnewid am y buddsoddiad uwch hwn ym mhrifysgolion Cymru, byddwn yn mynnu rhaglen ddiwygio uchelgeisiol. Bydd hyn yn cynnwys mynd i’r afael â chostau cyflog cynyddol gweinyddu a rheoli mewn Prifysgolion, drwy osod meincnodau ar gyfer nifer y myfyrwyr i weinyddwyr, a gweinyddwyr i gyfadrannau ym mhrifysgolion Cymru. Mae’n rhaid i ni hefyd roi diwedd ar yr arfer gwarthus lle mae Is-Gangellorion yn talu cyflogau gormodol iddyn nhw’u hunain ac yn ecsbloetio telerau ac amodau staff ar lefelau is ar yr un pryd. Byddwn ni’n cynnal adolygiad o strwythurau llywodraethu ym mhrifysgolion Cymru i bennu a ydyn nhw’n addas at y diben, ac yn sicrhau bod swyddi ar y lefel uchaf yn cynrychioli amrywiaeth y dysgwyr maen nhw’n eu gwasanaethu.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy