Cymhwysedd Digidol

Rydyn ni’n credu y dylai fod gan bob plentyn yr hyn sydd ei angen arnyn nhw i ddysgu gartref, gan gynnwys gliniadur a darpariaeth di-wifr ddigonol. Byddwn ni’n cyflwyno ‘hawliad digidol’ ar gyfer pob dysgwr, gan ymrwymo i sicrhau bod gwasanaethau digidol a mynediad rhyngrwyd cyflym yn cael eu darparu i bob disgybl.

Byddwn ni’n cyflwyno rhaglen gydweithredol fawr newydd ar sgiliau digidol, gan ddod ag addysg, cyflogwyr a’r Llywodraeth ynghyd. Wrth ei chalon bydd ymdrech gasgliadol genedlaethol i sicrhau bod mwy o bobl (pobl ifanc yn benodol) yn dewis ymgysylltu â rhaglenni addysg dechnegol a digidol, i ateb galw’r gymdeithas a’r economi am sgiliau a chymwyseddau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Byddwn ni’n gosod targed o greu 5,000 o raddedigion technoleg ychwanegol y flwyddyn, gyda phwyslais cryf ar gynyddu nifer y graddedigion sy’n fenywod, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, a grwpiau eraill sydd wedi’u tangynrychioli.

Byddwn ni’n adolygu rôl academïau addysg a hyfforddiant arbenigol, fel yr Academi Meddalwedd Genedlaethol a’r Sefydliad Codio, i asesu a ydyn nhw’n barod i ateb y galw presennol a’r ehangiad posib y bydd ei angen yn y dyfodol. Byddwn ni’n asesu a oes modd i academïau arbenigol weithio’n agosach gydag ysgolion, Addysg Bellach ac Addysg Uwch, a sefydliadau dysgu yn y gwaith, er mwyn prif ffrydio hyfforddiant digidol arbenigol. Bydd hyn hefyd yn helpu i leihau’r rhaniad digidol, o ran rhywedd, oedran, a gwahaniaethau rhwng dosbarthiadau cymdeithasol, yng nghyddestun y gweithlu digidol presennol.

Addysg: darllen mwy