Ymchwil

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru’n cymryd rôl arweiniol yn darparu cyllid ar gyfer ymchwil. Byddwn ni’n ceisio datganoli cyfran Cymru o wariant Ymchwil ac Arloesi y Deyrnas Unedig, a dyrannu grant bloc yn seiliedig ar boblogaeth.

Ar hyn o bryd, mae Cymru’n gwario oddeutu 1% o’i chynnyrch mewnwladol crynswth ar ymchwil a datblygu (tua £750 miliwn y flwyddyn). Dylen ni osod nod cenedlaethol i ddyblu hynny i 2% erbyn 2030. Byddwn ni’n cynyddu ariannu gan y Llywodraeth ar gyfer arloesedd ac ymchwil a datblygu £100 miliwn erbyn diwedd tymor y Senedd.

Bydd strategaeth a darpariaeth arloesi Cymru’n cael ei gyrru gan gorff Arloesi Cenedlaethol newydd.

Yn ogystal, byddwn yn creu Sefydliad Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Economi’r Dyfodol gan gynnwys Labordy ar gyfer Arloesi’r Gweithle, a fydd yn helpu i roi Cymru ar fap byd-eang fel cenedl ddigidol, ac i hwyluso ymagwedd fwy integredig tuag at gymhwyso ymchwil flaengar ar Ddeallusrwydd Artiffisial ledled Cymru.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,952 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy