Ysgolion

Cyllid

Bydd Plaid Cymru’n buddsoddi mwy yn ein hysgolion i gyflogi mwy o staff. Erbyn diwedd ein tymor cyntaf yn y llywodraeth byddwn ni:

  • Yn recriwtio ac yn cadw 4,500 o athrawon a staff cynorthwyol arbenigol ychwanegol.
  • Yn cyflogi mwy o gydlynwyr Anghenion Dysgu.
  • Yn cynyddu cyfleoedd Dysgu Proffesiynol.

Byddwn yn darparu cyllideb tair blynedd ar gyfer addysg fel bod ysgolion a lleoliadau addysg bellach yn gallu cynllunio a defnyddio eu hadnoddau yn well. Byddwn ni’n sicrhau bod cyllid yn cyrraedd y rheng flaen mewn modd effeithiol a phrydlon, gan symud oddi wrth grantiau penodol a dyraniadau munud olaf. Bydd y cyllid ychwanegol rydyn ni wedi’i ddynodi yn caniatáu mwy o gapasiti i ysgolion ar gyfer prosiectau arbennig a datblygu cwricwlwm.

Byddwn ni’n lleihau gweinyddiaeth a biwrocratiaeth ddiangen. Byddwn ni’n sicrhau defnydd mwy effeithiol o adnoddau. Byddwn ni’n symleiddio’r hyn a elwir yn ‘haen ganol’ rhwng ysgolion a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys awdurdodau lleol, consortia addysg, prifysgolion, Estyn, CBAC, a Chymwysterau Cymru.

Ysgolion Teulu

Rydyn ni’n credu y dylai ysgolion gynnig gwasanaethau cyfannol ac amlasiantaethol i deuluoedd, gan ddechrau gyda’r Blynyddoedd Cynnar. Byddwn ni’n datblygu meini prawf y cytunir arnynt er mwyn diffinio nodweddion ysgolion teulu, ac yn eu hadeiladu’n rhan o gynlluniau strategol ysgolion.

Bydd ein polisïau rhianta yn adeiladu ar y dystiolaeth ymchwil ddiweddaraf, i helpu rhieni i ddarparu’r dechrau cynnar gorau posib i’w plant. Rydyn ni’n ymrwymo i dreialu a gwerthuso rhaglenni arloesol a chyflwyno arfer gorau ar fyrder.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,424 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy