Dysgu Gydol Oes

Er mwyn cydbwyso buddsoddiad addysgol, mae angen i ni ymrwymo i fuddsoddi mewn dysgu gydol oes, yn hytrach na chynnig geiriau gwag. Mae angen i ni ddechrau drwy greu lwfans dysgu gydol oes. Bydd hyn yn cynnwys cymysgedd o grantiau, benthyciadau, a hawl i ddarpariaeth am ddim.

Byddwn ni’n cynnig grant o £5,000 i Gyfrifon Dysgu Personol pob unigolyn dros 25 oed i hyfforddi neu i ailhyfforddi, gyda benthyciadau ychwanegol i dalu am gyrsiau drutach a chostau cynhaliaeth pobl sydd am wneud cwrs yn llawn amser (a gaiff ei dalu yn yr un ffordd â benthyciadau myfyrwyr). Byddan nhw ar gael i unrhyw un waeth pa gyllid blaenorol byddan nhw wedi’i gael. I ddechrau, byddwn ni’n treialu hyn gyda phobl sydd wedi’u diswyddo yn ddiweddar.

Bydd benthyciadau dysgu a chynhaliaeth ar Lefel 4, 5 a 6, gan gynnwys ar gyfer cymwysterau galwedigaethol, ar gael i bob oedolyn 18 oed neu’n hŷn, a bydd ar gael ar gyfer addysg bellach ac addysg uwch.

Byddwn ni’n mynd i’r afael â’r cwymp mewn astudio’n rhan-amser ac astudio aeddfed dros y degawd diwethaf. Gallai hyn gynnwys mwy o opsiynau dysgu cyfunol, a symud i ffwrdd o raddau baglor tair blynedd llawn amser at gymysgedd mwy o gyrsiau byrrach rhan-amser a chyrsiau mwy galwedigaethol. Bydd ein cynnig gofal plant ar gael i’r rhai y mae cyfrifoldebau gofalu yn rhwystr sylweddol rhag dysgu.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,424 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy