Blynyddoedd Cynnar

Byddwn ni’n sefydlu gwasanaeth addysg a gofal plant blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg cenedlaethol am ddim, sef Meithrin Cymru, a fydd yn cynnig darpariaeth o ansawdd uchel i blant o 12 mis oed tan eu bod yn gymwys ar gyfer addysg lawn amser.

Bydd y polisi hwn yn cael ei gyflwyno dros ddau dymor Llywodraeth, a bydd llawer ohono’n cael ei weithredu yn y tymor cyntaf. Fel cam cyntaf, bydd 30 awr o ofal plant yr wythnos ar gael i blant waeth beth yw statws gwaith eu teulu. Erbyn diwedd tymor cyntaf y Llywodraeth, bydd y cynnig wedi’i ehangu i 30 awr o ofal plant i bob plentyn 2 oed neu’n hŷn.

Byddwn yn buddsoddi yn y gweithlu gofal plant, gan gynnwys cynyddu nifer yr athrawon meithrin sydd wedi’u cymhwyso â gradd.

Ein nod yw symud tuag at roi Statws Athro Cymwysedig i gymaint o’r sector â phosib, gyda’r cynnydd mewn cyflog, amodau, a statws y byddai hyn yn ei gynnwys. Byddwn ni’n creu cronfa ariannu bwrpasol i gyflawni hyn.

Byddwn ni’n defnyddio’r cam cyntaf o ddatblygiad i sicrhau bod modd i bob plentyn ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn iddyn nhw ddechrau yn yr ysgol. Drwy weithio gyda darparwyr gofal plant, fel y Mudiad Meithrin, byddwn ni’n anelu i sicrhau bod gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg ar gael ym mhob rhan o Gymru. Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu cefnogi gan waith cynllunio gweithlu, targedau a diwygiadau pellach mewn Deddf Addysg Gymraeg.

Byddwn ni’n cynnig cyfleoedd i ddysgu Cymraeg am ddim i athrawon meithrin yn y sector cyfrwng Saesneg, fel bod modd iddyn nhw fanteisio ar gyfleoedd gwaith newydd cyfrwng Cymraeg.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Addysg: darllen mwy